Kameraupptagning

Fastigheten med adressen Göteborgsvägen 473 har en genomgående in- och utfart samt asfalterad plan med parkeringsmöjligheter. Det gör att den kan misstagas vara en offentlig plats men är privatägd mark avsedd enbart för de som har ett direkt ärende till fastigheten.

Fastigheten är försedd med kameraupptagning vars syfte är att förebygga och bidraga med material till utredning av brott som begås på fastigheten. Några ej begränsande exempel på sådana brott är skadegörelse, dumpning av avfall, stöld och inbrott. Kameraupptagning kan även ske på plats där fraktbolag, kunder och andra personer lämnar och hämtar paket och andra försändelser när fastigheten är obemannad. Den rättsliga grunden för kameraövervakningen är intresseavvägning mellan fastighetsägarens behov och det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Detta regleras genom att det upptagna materialet lagras i en s.k. ”molntjänst” och försvinner automatiskt efter 30 dagar. Specifika kameraupptagningar som styrker eller på annat sätt kan vara av intresse vid en brottsutredning sparas under den tid som krävs för utredningen och eventuella rättsliga processer, dock längst den tid som medges enligt gällande rätt. Vi tittar enbart på kameraupptagningarna vid misstanke om att brott kan föreligga eller planeras och kan i samband med detta komma att kontakta den eller de som har dokumenterats för frågor eller annan information och överlämnar materialet till polis i samband med rättsliga åtgärder. Alla genomförda (eller försök till) stölder, inbrott, skadegörelse, hot, misshandel, etc. polisanmäls. Kameraupptagningarna kan även vara en trygghet för de som kan ha vistats på platsen i samband med eller anslutning till ett brott och iakttagits, kanske även identifierats, av vittnen, men är oskyldiga. I samband med kameraövervakningen kan i förekommande fall även ljud att spelas in om det finns inom räckhåll för kameran(-orna).

Kontaktuppgifter: info@restored.se.

Om du har vistats på fastigheten och vill att vi raderar eventuella kameraupptagningar innan de 30 dagarna har gått och radering sker automatiskt, kontaktar du oss genom ett meddelande till info@restored.se med tidsangivelse för din vistelse. Vi kan då behöva granska de kameraupptagningar som ska tas bort för att säkerställa att vi inte begår misstag. Du kan kontakta oss eller vända dig till Datainspektionen om du tycker att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.