ALLMÄNNA KÖP OCH LEVERANSVILLKOR

Utgåva: 2017-08-17/v. 1.3

Allmänt

Dessa användar-, köp- och leveransvillkor (”Allmänna villkor”) beskriver de villkor som gäller mellan dig som användare (nedan ”Användaren” eller ”du, dig, din och ditt”) och StoneFree ITS med affärsområdet RE*STORED som produkt- och tjänsteleverantör (nedan ”RE*STORED” eller ”vi, oss, vår och vårt”) rörande köp via Leverantörens hemsida eller butik. De Allmänna villkoren gäller tills vidare och RE*STORED förbehåller sig rätten att göra ändringar i de Allmänna villkoren. Eventuella ändringar i villkoren meddelas per mejl till den mejladress du har angett när du har registrerat ditt konto. Ändringarna träder i kraft nästkommande månadsskifte efter den månad ett sådant meddelande har lämnats. För nya kunder som handlar eller registrerar sig efter de nya Allmänna villkorens publicering gäller villkoren direkt. De vid var tid gällande Allmänna villkoren finns publicerade på https://restored.se/handla/kop-och-leveransvillkor

Åldersgräns

För att handla i RE*STOREDs webshop och/eller ingå avtal med RE*STORED måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans samtycke.

Köp i Sverige

Vissa produkter och tjänster levereras enbart i Sverige. Det kan bero på immateriella rättigheter, exportrestriktioner eller att fraktlösningen blir för komplicerad eller kostsam. Om du försöker kringgå dessa regler kan det utgöra lagbrott och ett brott mot dessa Allmänna villkor och du ansvarar då för krav från rättighetshavare till följd av sådant kringgående.

Registrering

Visst utbud på RE*STORED:s hemsida, exempelvis webshop och auktioner är endast tillgängligt mot registrering. För att kunna ta del av sådant utbud måste du registrera dig och skapa ett användarnamn och lösenord. Du är skyldig att vid registrering lämna korrekta uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar du att uppgifterna är korrekta.
Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och du ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig får del av dem. Du är betalningsskyldig för eventuella missbruk som kan ske med användande av dina inloggningsuppgifter. Du ska även hålla RE*STORED skadeslös om någon annan använder dina inloggningsuppgifter. Missbruk beivras.

Betalning

Betalning kan ske antingen med bank-/betalkort eller PayPal och ska vara betalda med hela beloppet synligt på RE*STOREDS konto innan varorna skickas eller avhämtas och senast inom fem (5) arbetsdagar efter köpets genomförande. Vid avhämtande kan betalning även ske med bank-/betalkort eller SWISH då vi av säkerhetsskäl undviker kontanthantering i butiken. Priset som anges på hemsidan inkluderar Moms om inte annat anges. Vi accepterar för närvarande VISA, Mastercard och andra kort där hanteringen av betal-/kreditkort kan ske via iZettle och PayPal.

PayPal

Du kan välja att finansiera din betalning från ditt PayPal-saldo eller via ett betal- eller kreditkort kopplat till ditt PayPal-konto. För mer information gå till www.paypal.se

Personuppgifter

När du registrerar dig lämnar du vissa personuppgifter till RE*STORED. Vi sparar följande uppgifter från registreringen (även vid anslutning via Facebook): namn, födelsedatum, kön, postnummer, mejladress, telefonnummer, intresseområden, Facebook ID och s.k. ”access token”.

Vid användning av tjänsten kommer vi dessutom automatiskt spara följande uppgifter om dig: Uppgifter om antal beställningar, antal överföringar per beställning och IP-adress och tidpunkt för beställningen.

RE*STORED sparar och behandlar sparade uppgifter för att motverka bedrägeri och annan brottslighet.

RE*STORED kan komma att överföra sparade uppgifter till Polisen och andra som kan komma att konsulteras till följd av misstanke om brottslig verksamhet. Vi kommer inte att sprida uppgifterna till tredje man.

Vi får inte del av bankkortsnummer, e-postadress eller övriga uppgifter som lämnas i samband med betalning. Sådana uppgifter lämnas endast av dig till PayPal och/eller iZettle.

I och med att du använder våra tjänster, handlar i vår butik eller webbshop eller registrerar dig som användare eller kund accepterar du dessa Allmänna villkor och samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifterna på det sätt som framgår av dessa Allmänna villkor. Som användare eller kund till RE*STORED samtycker du till att vi skickar information, t.ex. nyhetsbrev, erbjudanden, kampanjer och marknadsundersökningar till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss via e-post.

Du kan genom skriftlig begäran till oss begära rättning av dina personuppgifter. Du har också rätt att en gång per år skriftligen begära och få ut information om vår behandling av dina personuppgifter.

Reklamationer, garanti och ångerrätt

För reklamationer, garanti och ångerrätt enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) se dokumentet: Reklamation och Ångerrätt hos RE*STORED

Blankett för ångerrätt vid konsumentköp: RESTOREDs ångerblankett vid distansköp för konsumenter

Immateriella rättigheter

Du kan få tillgång till material som skyddas av svensk och/eller internationell upphovsrättslagstiftning, t.ex. fotografier, logotyper eller annat. Du har endast rätt att använda sådant skyddat material i enlighet med villkor utfärdade av upphovsrättsinnehavaren och ansvarar för att varken du själv eller någon annan nyttjar eller förfogar över materialet i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa Allmänna villkor. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, låta annan använda dina inloggningsuppgifter, försöka kringgå kopieringsskydd, göra materialet tillgängligt offentligt eller använda materialet i kommersiellt syfte om så inte har avtalats med upphovsrättsinnehavaren.
Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses vara ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor som kan medföra ansvar för dig i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Ditt ansvar”.

Cookies

Vi använder s.k. ”cookies”, vilket är en informationsfil som skickas från en webbplats till din dator, där den lagras. Den innehåller information som webbplatsen vill att du presenterar varje gång du hämtar information från denna webbplats. I de flesta fall innehåller dessa cookies inställningar som du har gjort på webbplatsen, information om att du är inloggad m.m. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Google Analytics, VideoPlaza, PollDaddy, Adobe och Comscore är exempel på leverantörer vars tjänster vi använder för att samla statistik och dessa leverantörer använder cookies. Vi använder även cookies om du utnyttjar en särskild tjänst som kräver inloggning.

Du har möjlighet att förhindra oss att lagra cookies på din dator. Alla webbläsare är olika och har olika inställningar, men alla har möjligheten att hindra webbplatser från att föra över cookies till din dator. Notera att cookies kan behövas för att du ska kunna använda tjänster hos oss som kräver inloggning, såsom webbutiken. Vänligen notera också att vissa funktioner hos oss kan sluta fungera som tänkt för dig om du stänger av cookies.

Vårt ansvar för fel

Vi ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av dig eller av fel eller brister i din utrustning eller i annan teknisk utrustning som inte tillhör oss.

Tjänsterna hos oss är tillgängliga i befintligt skick, vilket bland annat innebär att vi äger rätt att när som helst ta bort och lägga till funktioner och utbud.

Vårt ansvar för fel begränsar sig till vad som anges ovan. Därutöver bär vi inget ansvar för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av fel eller brister i tjänsten. Detta innebär bland annat att vi inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data, förlorad inkomst, m.m.

Ditt ansvar

Du får inte försöka kringgå våra, eller någon av våra samarbetspartners säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares inloggningsuppgifter eller genom att försöka testa vår, eller någon av våra samarbetspartners, säkerhet. Du får inte heller använda något som skulle kunna skada, överbelasta eller försämra webbplatsen eller inkräkta på andra användares användning av våra system.

Vid överträdelser av Dessa Allmänna villkor har vi rätt att neka dig tillgång till websajten och webbshoppen. Därutöver ska du ersätta RE*STORED för all den skada som RE*STORED drabbats av till följd av överträdelsen, inklusive eventuella krav från tredje man.

Tvistelösning och tillämplig lag

Om olika uppfattningar om ansvaret vid en reklamation föreligger och vi inte hittar en för bägge parter acceptabel lösning rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en opartisk bedömning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.

Tvist enligt dessa Användarvillkor ska avgöras enligt svensk lag.