Allmänna köp- och leveransvillkor

ALLMÄNNA KÖP OCH LEVERANSVILLKOR

Utgåva: 2024-02-02/v. 3.0

Allmänt

Dessa användar-, köp- och leveransvillkor (”Allmänna villkor”) beskriver de villkor som gäller mellan dig som kund (nedan ”Kunden” eller ”du, dig, din och ditt”) och RESTORED Scandinavia AB, org. nr: 559397-7977 som produkt- och tjänsteleverantör (nedan ”RESTORED” eller ”vi, oss, vår och vårt”) rörande köp och hyra oavsett platsen för köp- eller hyresavtalets ingående. Det omfattar även distanshandelsplatser som exempelvis Tradera. De Allmänna villkoren gäller tills vidare och RESTORED förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar i de Allmänna villkoren, vilka gäller köp och andra avtal som ingås fr.o.m publicering. De vid var tid gällande Allmänna villkoren finns publicerade på https://restored.se/handla/kop-och-leveransvillkor

Dessa Allmänna villkor följer svensk lagstiftning, som kan skilja sig åt beroende om du är privatperson (konsument) eller represerar ett företag (näringsidkare).

Åldersgräns

För att ingå avtal med RESTORED måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans skriftliga samtycke, alternativt vara godkänd som registrerad näringsidkare.

Köp i Sverige

Vissa produkter och tjänster levereras enbart i Sverige. Det kan bero på immateriella rättigheter, exportrestriktioner eller att fraktlösningen blir för komplicerad eller kostsam. Om du försöker kringgå dessa regler kan det utgöra lagbrott och ett brott mot dessa Allmänna villkor och du ansvarar då för krav från rättighetshavare till följd av sådant kringgående.

Betalning

Betalning skall vara oss tillhanda senast på fakturans förfallodag utan tillkommande kredittid och sker via Swish eller Bankgiro. Köpta varor och digitaliserade produkter ska – om annat inte har överenskommits – avhämtas hos oss senast inom tre (3) dagar efter köpets genomförande eller leveransens färdigställande. Vid avhämtande eller annat utlämnande av varorna kan betalning även ske på plats via Swish eller Bankgiro, då vi av säkerhetsskäl undviker kontanthantering. Priset som anges på hemsidan inkluderar moms om inte annat anges.

Personuppgifter

När du blir kund hos oss eller begär en offert lämnar du vissa personuppgifter till oss. Vi sparar följande uppgifter från registreringen: namn, adress, postnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, intresseområden och vad vi har offererat, du har beställt och vi har levererat.

RESTORED sparar och behandlar sparade uppgifter för att motverka bedrägeri och annan brottslighet.

RESTORED kan komma att överföra sparade uppgifter till Polisen och andra som kan komma att konsulteras till följd av misstanke om brottslig verksamhet. Vi kommer inte att sprida uppgifterna till tredje man.

I och med att du använder våra tjänster, handlar i vår butik eller webbshop, accepterar du dessa Allmänna villkor och samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifterna på det sätt som framgår av dessa Allmänna villkor. Som användare eller kund till oss samtycker du till att vi skickar information, t.ex. nyhetsbrev, erbjudanden, kampanjer och marknadsundersökningar till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss via e-post.

Du kan genom skriftlig begäran till oss begära rättning av dina personuppgifter. Du har också rätt att en gång per år skriftligen begära och få ut information om vår behandling av dina personuppgifter.

Reklamationer, garanti och ångerrätt

Om du är konsument gäller reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) för garanti och ångerrätt. Se dokumentet: Reklamation och Ångerrätt hos RESTORED

Blankett för ångerrätt vid konsumentköp:

Ångerblankett vid distansköp för konsumenter

Vi garanterar att vi genomför tjänster med fackmannamässighet och hög kvalitet. För specifika tjänster och produkter kan garantiutfästelser ske i annonser, offerter etc. Sådana utfästelser gäller enbart de erbjudna varorna och tjänsterna, inte automatiskt hela utbudet.

Hyra av föremål som rekvisita vid filminspelning o.dyl. samt därtill relaterade tjänster

Som hyrestagare ska betala en hyresavgift på överenskommet belopp. Hyresavgiften ska betalas i förskott om annat ej överenskommits. Vi kan kräva att hyrestagaren ska betala en deposition på ett bestämt belopp till oss. Depositionen ska återbetalas till hyrestagaren inom 30 dagar efter hyresperiodens slut, om rekvisitan återlämnas i oskadat skick. Depositionen kan även innehållas som säkerhet för Hyrestagarens betalning av faktura. Hyrestagaren ska använda rekvisitan på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med uthyrarens instruktioner. Hyrestagaren får inte använda rekvisitan för något annat ändamål än det som anges i hyresavtalet. Hyrestagaren är ansvarig för all skada på rekvisitan som uppstår under hyresperioden. Hyrestagaren ska ersätta uthyraren för alla kostnader för att reparera eller ersätta skadad rekvisita.
Hyresgästen har rätt att avboka hyresavtalet skriftligen. Avbokningsavgiften beror på hur långt i förväg avbokningen sker:

  • Mer än 30 dagar innan hyresperiodens start: Ingen avbokningsavgift.
  • 15-30 dagar innan hyresperiodens start: 50% av hyresavgiften och avgiften för bokade tjänster.
  • Mindre än 15 dagar innan hyresperiodens start: 100% av hyresavgiften och avgiften för bokade tjänster.

Om hyresgästen istället för avbokning vill omboka till en annan dag inom 90 dagar från hyresperiodens start ska parterna förhandla om sådan ombokning. Vi behöver ta hänsyn till andra kunders hyresbehov och ska vara flexibla så långt det är rimligt och möjligt med nya tider. Vid ombokning har vi rätt att fakturera 100% av avtalade avgifter vid ombokningstillfället.

Immateriella rättigheter

Du kan få tillgång till material som skyddas av svensk och/eller internationell upphovsrättslagstiftning, t.ex. fotografier, logotyper eller annat. Du har endast rätt att använda sådant skyddat material i enlighet med villkor utfärdade av upphovsrättsinnehavaren och ansvarar för att varken du själv eller någon annan nyttjar eller förfogar över materialet i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa Allmänna villkor. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, försöka kringgå kopieringsskydd, göra materialet tillgängligt offentligt eller använda materialet i kommersiellt syfte om så inte har avtalats med upphovsrättsinnehavaren.
Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses vara ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor som kan medföra ansvar för dig i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Ditt ansvar”.
Vi gör ej anspråk på immateriella rättigheter för din film och/eller dina bilder som vi digitaliserar.

Cookies

Vi använder s.k. ”cookies”, vilket är en informationsfil som skickas från en webbplats till din dator, där den lagras. Den innehåller information som webbplatsen vill att du presenterar varje gång du hämtar information från denna webbplats. I de flesta fall innehåller dessa cookies inställningar som du har gjort på webbplatsen, information om att du är inloggad m.m. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Google Analytics, VideoPlaza, PollDaddy, Adobe och Comscore är exempel på leverantörer vars tjänster vi använder för att samla statistik och dessa leverantörer använder cookies. Vi använder även cookies om du utnyttjar en särskild tjänst som kräver inloggning.

Du har möjlighet att förhindra oss att lagra cookies på din dator. Alla webbläsare är olika och har olika inställningar, men alla har möjligheten att hindra webbplatser från att föra över cookies till din dator. Notera att cookies kan behövas för att du ska kunna använda tjänster hos oss som kräver inloggning, såsom webbutiken. Vänligen notera också att vissa funktioner hos oss kan sluta fungera som tänkt för dig om du stänger av cookies.

Vårt ansvar för fel

Vi ansvarar för att hantera dina inlämnade filmer, band, bilder och utrustning vi tar emot för rengöring, felsökning och/eller reparation på ett fackmannamässigt sätt.  Vi ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av dig eller av fel eller brister i din utrustning eller i annan teknisk utrustning som inte tillhör oss. Vårt ansvar är alltid begränsade till skäliga direkta skador avseende den vara som är skadad eller brist i tjänst till ett belopp som inte överstiger vårt pris vid köp av varan eller utförande av tjänsten.

I vårt utbud kan tjänster när som helst tas bort. Likaså kan tjänster, funktioner och utbud läggas till.

Vårt ansvar för fel begränsar sig till vad som anges ovan. Därutöver bär vi inget ansvar för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av fel eller brister i tjänsten. Detta innebär bland annat att vi inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data, förlorad inkomst, m.m.

Ditt ansvar

Du svarar för att inte överlämna material som filmer, bilder etc. med innehåll som är förbjudet enligt lag.

Vid överträdelser av Dessa Allmänna villkor ska du ersätta oss för den skada som vi drabbats av till följd av överträdelsen, inklusive eventuella krav från tredje man.

Tvistelösning och tillämplig lag

Om olika uppfattningar om ansvaret vid en reklamation föreligger och vi inte hittar en för bägge parter acceptabel lösning, rekommenderar vi att du som konsument i första hand vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en opartisk bedömning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.

Tvist enligt dessa Användarvillkor ska om vi inte kommer överens, avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

Publicerad den Lämna en kommentar

Varför bör vi överföra våra gamla filmer digitalt nu och inte i morgon?!

Många av oss har gamla 8 mm, Super 8 och 16 mm filmer som vi aldrig eller sällan tittar på eftersom dom ligger i lådor längst in i något förråd, vi måste leta upp och ställa in projektorn, sätta upp en filmduk, komma ihåg hur man laddade projektorn, spola tillbaka filmen m.m. Dessa värdefulla minnen ligger där bokstavligen bara för att torka upp. Varför inte låta oss överföra dina filmer till digitalt format för att kunna visas på DVD, i dator, iPad eller annan surfplatta, mobiltelefon, med videoprojektor eller på din TV? Vi hjälper dig dessutom att komma igång med en introduktionskurs som vi bjuder på när du lämnar dina filmer till oss! Detta gäller även olika sorters videoband som bör tas omhand medan de fortfarande kan spelas.

Vad händer med filmerna där de ligger? Materialet i filmerna blir skört med tiden så de lättare går av och limmet i skarvar släpper. Färgerna förändras och bleks och om det finns ett ljudspår tappar det i magnetstyrka. Beroende på hur filmerna förvaras kan de få beläggningar av exempelvis damm och mögel. Videoband och andra magnetband, t.ex. kassettband och rullband, tappar med tiden sin magnetstyrka så ljudet försämras, blir brusigt och otydligt. Med videoband och andra magnetband finns även en överhängande risk för olyckor där de kan förstöras genom kontakt med magneter, t.ex. i högtalarelement och stavficklampor.

Varför bör man överföra filmerna nu och inte vänta? Just nu finns det mycket gammal film, kompetens och professionell utrustning för att överföra den på bästa sätt. Många har redan digitaliserat sina filmer och vid generationsskiften är det inte ovanligt att gamla filmer kastas eller försvinner och faller i glömska. Med tiden minskar antalet filmer som kan digitaliseras och färre leverantörer kommer att investera i utrustning och kunskap varför kompetens och konkurrens försvinner. Det kostar en slant men med rätt leverantör sker ett riktigt hantverk som kan ge valuta för pengarna. Just nu finns kompetensen och professionell utrustning och mycket talar för att priserna blir högre i framtiden om efterfrågan och beläggningen för leverantörerna minskar och dessa får även svårt att upprätthålla kompetensen.

En uppfattning hos fotohandlare är att den största anledningen som hindrar kunder från att lämna in filmer för överföring är svårigheten att hitta filmerna i förråd och andra utrymmen eller att det är jobbigt att gå till bankfacket. Bland de som har fått sina filmer digitaliserade uttrycker många att de ångrar att de inte har gjort detta tidigare och haft glädje av filmerna redan för länge sedan.

 

Hos oss på RE*STORED är kvaliteten viktigast och vi är noggranna i valet av leverantör. Några av våra kunder har berättat om vänner och bekanta som är missnöjda efter överföring av sina filmer. Det finns ofta ett eller flera företag vid varje ort som erbjuder överföringstjänster och kvaliteten varierar ordentligt.

  • Utrustning. Att överföra filmer med högsta kvalitet kräver professionell utrustning för rengöring och filmscanning som medför stora utgifter där många aktörer inte vill eller kan investera. Många aktörer använder billiga adapters från hobbyhandeln eller så spelas filmen upp mot en duk med en gammal projektor för att filmas av med en digital videokamera.
  • Kunskap + Erfarenhet = Kompetens. Tillgången på billig hobbyutrustning gör att vem som helst kan ägna sig åt filmöverföring och man förlitar sig till automatisk färgjustering m.m. Kompetensen är inget man kan läsa sig till, den är en viktig kombination av kunskap och erfarenhet som kan öka i förhållande till hur länge och i vilken omfattning man har hållit på. Dessutom förstärks kompetensen av personliga egenskaper som t.ex. förmågan att kunna förstå och relatera till färger och justera filmens färger att bli naturliga när automatiken inte är pålitlig.
  • Filmens skick. Att överföra filmen direkt ur kartongen ger ofta inte ett optimalt resultat då damm och beläggningar påverkar kvaliteten på resultatet. Att ladda utrustningen med svamp (fungus)- eller mögelsmittad film innebär även en ej försumbar risk att utrustningen och efterkommande filmer från andra kunder smittas av svamp och mögel. Professionella aktörer tvättar filmerna ordentligt för att ge bättre förutsättningar. Dessutom kan filmen ha olika typer av repor som påverkar resultatet och kan ge ljusbrytningeffekter med svarta ränder (skuggor). Professionella aktörer har en fungerande tilläggstjänst för att överföra filmen i vätska som fyller ut reporna och kan dölja och minimera repor som sitter på filmens baksida. Vätskan kan även få färgerna att se bättre ut, jämför när en nedmattad billack får vatten på sig.
  • Kamerans skick och förvaring. Givetvis är resultatet beroende av förutsättningarna från filmandet. Att skärpan var inställd på kameran, att objektivlocket inte var på, att linserna i kameran inte var för smutsiga eller hade ett irriterande fladdrande hårstrå framför sig, att ljusförhållandena var ok m.m. Vissa filmer kom tillbaka från framkallningen med ett överraskande resultat där alla färger var röda eller överdrivna åt något håll. Ibland hade kameran legat för länge i solen, i en stekhet bil eller filmen förvarats för varmt på annat sätt. Vissa tillverkares filmer var även kända för att ge överdrivna färger åt något håll.

Det finns alltså många faktorer som kan påverka det färdiga resultatet och man bör lägga på minnet att en professionell aktör kan ge filmerna ett bättre upplevt resultat efter digitaliseringen än innan och man kan även fortsatt behandla filmerna genom redigering. Att det upplevda resultatet blir bättre beror på rengöringen, färgkompenseringen och inte minst kvaliteten hos den projektor + filmduk man använder för att spela upp filmen med. När filmen scannas med HD-upplösning plockar man ut den maximala kvalitet som de små filmrutorna kan ge och man kan dessutom spara ner enskilda filmrutor som digitala bilder och skriva ut pappersbilder. Med andra ord bilder som man aldrig har haft, kanske från ett tillfälle när det inte fotograferades för att den hängivna fotografen istället filmade!

Vad kostar det att överföra film till digitalt format? Tänk på att en ny soffa eller TV är förbrukad om några år men både nuvarande och kommande generationer kommer att kunna glädjas åt att titta på gamla filmer och bilder. För oss är det viktigt att du och din familj, dina släktingar och efterlevande kan få ta del av filmerna innan de förstörs och att det sker med en positiv upplevelse avseende överföringen. Därför anlitar vi de som vi genom vår erfarenhet och dokumenterade referenser tycker är bäst på marknaden. Lämna in filmerna till vår butik så räknar vi igenom och skickar dig en uppgift på det maximala priset utan dolda kostnader som du sedan tar ställning till. Har du svårt att komma till Lindome eller butiken, skicka ett mejl till info@restored.se och beskriv vad du har så kan vi lösa det på annat sätt! Välkommen!!!