Allmänna köp- och leveransvillkor

ALLMÄNNA KÖP OCH LEVERANSVILLKOR

Utgåva: 2023-05-24/v. 2.1

Allmänt

Dessa användar-, köp- och leveransvillkor (”Allmänna villkor”) beskriver de villkor som gäller mellan dig som kund (nedan ”Kunden” eller ”du, dig, din och ditt”) och RESTORED Scandinavia AB, org. nr: 559397-7977 som produkt- och tjänsteleverantör (nedan ”RESTORED” eller ”vi, oss, vår och vårt”) rörande köp och hyra oavsett platsen för köp- eller hyresavtalets ingående. Det omfattar även distanshandelsplatser som exempelvis Tradera. De Allmänna villkoren gäller tills vidare och RESTORED förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar i de Allmänna villkoren, vilka gäller köp och andra avtal som ingås fr.o.m publicering. De vid var tid gällande Allmänna villkoren finns publicerade på https://restored.se/handla/kop-och-leveransvillkor

Åldersgräns

För att handla i RESTOREDs webshop och/eller ingå avtal med RESTORED måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans skriftliga samtycke.

Köp i Sverige

Vissa produkter och tjänster levereras enbart i Sverige. Det kan bero på immateriella rättigheter, exportrestriktioner eller att fraktlösningen blir för komplicerad eller kostsam. Om du försöker kringgå dessa regler kan det utgöra lagbrott och ett brott mot dessa Allmänna villkor och du ansvarar då för krav från rättighetshavare till följd av sådant kringgående.

Registrering

Visst utbud på RESTORED:s hemsida, exempelvis webshop och auktioner är endast tillgängligt mot registrering. För att kunna ta del av sådant utbud måste du registrera dig och skapa ett användarnamn och lösenord. Du är skyldig att vid registrering lämna korrekta uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar du att uppgifterna är korrekta.
Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och du ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig får del av dem. Du är betalningsskyldig för eventuella missbruk som kan ske med användande av dina inloggningsuppgifter. Du ska även hålla RESTORED skadeslös om någon annan använder dina inloggningsuppgifter. Missbruk beivras.

Betalning

Betalning kan ske antingen med Swish eller kontantfaktura via Bankgirot. Hela beloppet ska vara synligt på RESTORED:s konto innan varorna skickas eller avhämtas och senast inom tre (3) dagar efter köpets genomförande eller leveransens färdigställande. Vid avhämtande eller annat utlämnande av varorna kan betalning även ske på plats via SWISH eller Bankgiro, då vi av säkerhetsskäl undviker kontanthantering i butiken. Priset som anges på hemsidan inkluderar moms om inte annat anges.

Personuppgifter

När du registrerar dig lämnar du vissa personuppgifter till RESTORED. Vi sparar följande uppgifter från registreringen (även vid anslutning via Facebook): namn, födelsedatum, kön, postnummer, mejladress, telefonnummer, intresseområden, Facebook ID och s.k. ”access token”.

Vid användning av tjänsten kommer vi dessutom automatiskt spara följande uppgifter om dig: Uppgifter om antal beställningar, antal överföringar per beställning och IP-adress och tidpunkt för beställningen.

RESTORED sparar och behandlar sparade uppgifter för att motverka bedrägeri och annan brottslighet.

RESTORED kan komma att överföra sparade uppgifter till Polisen och andra som kan komma att konsulteras till följd av misstanke om brottslig verksamhet. Vi kommer inte att sprida uppgifterna till tredje man.

I och med att du använder våra tjänster, handlar i vår butik eller webbshop eller registrerar dig som användare eller kund accepterar du dessa Allmänna villkor och samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifterna på det sätt som framgår av dessa Allmänna villkor. Som användare eller kund till RESTORED samtycker du till att vi skickar information, t.ex. nyhetsbrev, erbjudanden, kampanjer och marknadsundersökningar till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss via e-post.

Du kan genom skriftlig begäran till oss begära rättning av dina personuppgifter. Du har också rätt att en gång per år skriftligen begära och få ut information om vår behandling av dina personuppgifter.

Reklamationer, garanti och ångerrätt

För reklamationer, garanti och ångerrätt enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) se dokumentet: Reklamation och Ångerrätt hos RE*STORED

Blankett för ångerrätt vid konsumentköp:

Ångerblankett vid distansköp för konsumenter

Immateriella rättigheter

Du kan få tillgång till material som skyddas av svensk och/eller internationell upphovsrättslagstiftning, t.ex. fotografier, logotyper eller annat. Du har endast rätt att använda sådant skyddat material i enlighet med villkor utfärdade av upphovsrättsinnehavaren och ansvarar för att varken du själv eller någon annan nyttjar eller förfogar över materialet i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa Allmänna villkor. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, låta annan använda dina inloggningsuppgifter, försöka kringgå kopieringsskydd, göra materialet tillgängligt offentligt eller använda materialet i kommersiellt syfte om så inte har avtalats med upphovsrättsinnehavaren.
Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses vara ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor som kan medföra ansvar för dig i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Ditt ansvar”.

Cookies

Vi använder s.k. ”cookies”, vilket är en informationsfil som skickas från en webbplats till din dator, där den lagras. Den innehåller information som webbplatsen vill att du presenterar varje gång du hämtar information från denna webbplats. I de flesta fall innehåller dessa cookies inställningar som du har gjort på webbplatsen, information om att du är inloggad m.m. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Google Analytics, VideoPlaza, PollDaddy, Adobe och Comscore är exempel på leverantörer vars tjänster vi använder för att samla statistik och dessa leverantörer använder cookies. Vi använder även cookies om du utnyttjar en särskild tjänst som kräver inloggning.

Du har möjlighet att förhindra oss att lagra cookies på din dator. Alla webbläsare är olika och har olika inställningar, men alla har möjligheten att hindra webbplatser från att föra över cookies till din dator. Notera att cookies kan behövas för att du ska kunna använda tjänster hos oss som kräver inloggning, såsom webbutiken. Vänligen notera också att vissa funktioner hos oss kan sluta fungera som tänkt för dig om du stänger av cookies.

Vårt ansvar för fel

Vi ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av dig eller av fel eller brister i din utrustning eller i annan teknisk utrustning som inte tillhör oss.

I vårt utbud kan tjänster när som helst ta bort. Likaså kan tjänster, funktioner och utbud läggas till.

Vårt ansvar för fel begränsar sig till vad som anges ovan. Därutöver bär vi inget ansvar för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av fel eller brister i tjänsten. Detta innebär bland annat att vi inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data, förlorad inkomst, m.m.

Ditt ansvar

Du får inte försöka kringgå våra, eller någon av våra samarbetspartners säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares inloggningsuppgifter eller genom att försöka testa vår, eller någon av våra samarbetspartners, säkerhet. Du får inte heller använda något som skulle kunna skada, överbelasta eller försämra webbplatsen eller inkräkta på andra användares användning av våra system. Du svarar även för att inte överlämna material som filmer, bilder etc. med innehåll som är förbjudet enligt lag.

Vid överträdelser av Dessa Allmänna villkor har vi rätt att neka dig tillgång till websajten och webbshoppen. Därutöver ska du ersätta RESTORED för all den skada som RESTORED drabbats av till följd av överträdelsen, inklusive eventuella krav från tredje man.

Tvistelösning och tillämplig lag

Om olika uppfattningar om ansvaret vid en reklamation föreligger och vi inte hittar en för bägge parter acceptabel lösning, rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en opartisk bedömning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.

Tvist enligt dessa Användarvillkor ska om parterna inte kommer överens, avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

Publicerad den Lämna en kommentar

Varför bör vi överföra våra gamla filmer digitalt nu och inte i morgon?!

Många av oss har gamla 8 mm, Super 8 och 16 mm filmer som vi aldrig eller sällan tittar på eftersom dom ligger i lådor längst in i något förråd, vi måste leta upp och ställa in projektorn, sätta upp en filmduk, komma ihåg hur man laddade projektorn, spola tillbaka filmen m.m. Dessa värdefulla minnen ligger där bokstavligen bara för att torka upp. Varför inte låta oss överföra dina filmer till digitalt format för att kunna visas på DVD, i dator, iPad eller annan surfplatta, mobiltelefon, med videoprojektor eller på din TV? Vi hjälper dig dessutom att komma igång med en introduktionskurs som vi bjuder på när du lämnar dina filmer till oss! Detta gäller även olika sorters videoband som bör tas omhand medan de fortfarande kan spelas.

Vad händer med filmerna där de ligger? Materialet i filmerna blir skört med tiden så de lättare går av och limmet i skarvar släpper. Färgerna förändras och bleks och om det finns ett ljudspår tappar det i magnetstyrka. Beroende på hur filmerna förvaras kan de få beläggningar av exempelvis damm och mögel. Videoband och andra magnetband, t.ex. kassettband och rullband, tappar med tiden sin magnetstyrka så ljudet försämras, blir brusigt och otydligt. Med videoband och andra magnetband finns även en överhängande risk för olyckor där de kan förstöras genom kontakt med magneter, t.ex. i högtalarelement och stavficklampor.

Varför bör man överföra filmerna nu och inte vänta? Just nu finns det mycket gammal film, kompetens och professionell utrustning för att överföra den på bästa sätt. Många har redan digitaliserat sina filmer och vid generationsskiften är det inte ovanligt att gamla filmer kastas eller försvinner och faller i glömska. Med tiden minskar antalet filmer som kan digitaliseras och färre leverantörer kommer att investera i utrustning och kunskap varför kompetens och konkurrens försvinner. Det kostar en slant men med rätt leverantör sker ett riktigt hantverk som kan ge valuta för pengarna. Just nu finns kompetensen och professionell utrustning och mycket talar för att priserna blir högre i framtiden om efterfrågan och beläggningen för leverantörerna minskar och dessa får även svårt att upprätthålla kompetensen.

En uppfattning hos fotohandlare är att den största anledningen som hindrar kunder från att lämna in filmer för överföring är svårigheten att hitta filmerna i förråd och andra utrymmen eller att det är jobbigt att gå till bankfacket. Bland de som har fått sina filmer digitaliserade uttrycker många att de ångrar att de inte har gjort detta tidigare och haft glädje av filmerna redan för länge sedan.

 

Hos oss på RE*STORED är kvaliteten viktigast och vi är noggranna i valet av leverantör. Några av våra kunder har berättat om vänner och bekanta som är missnöjda efter överföring av sina filmer. Det finns ofta ett eller flera företag vid varje ort som erbjuder överföringstjänster och kvaliteten varierar ordentligt.

  • Utrustning. Att överföra filmer med högsta kvalitet kräver professionell utrustning för rengöring och filmscanning som medför stora utgifter där många aktörer inte vill eller kan investera. Många aktörer använder billiga adapters från hobbyhandeln eller så spelas filmen upp mot en duk med en gammal projektor för att filmas av med en digital videokamera.
  • Kunskap + Erfarenhet = Kompetens. Tillgången på billig hobbyutrustning gör att vem som helst kan ägna sig åt filmöverföring och man förlitar sig till automatisk färgjustering m.m. Kompetensen är inget man kan läsa sig till, den är en viktig kombination av kunskap och erfarenhet som kan öka i förhållande till hur länge och i vilken omfattning man har hållit på. Dessutom förstärks kompetensen av personliga egenskaper som t.ex. förmågan att kunna förstå och relatera till färger och justera filmens färger att bli naturliga när automatiken inte är pålitlig.
  • Filmens skick. Att överföra filmen direkt ur kartongen ger ofta inte ett optimalt resultat då damm och beläggningar påverkar kvaliteten på resultatet. Att ladda utrustningen med svamp (fungus)- eller mögelsmittad film innebär även en ej försumbar risk att utrustningen och efterkommande filmer från andra kunder smittas av svamp och mögel. Professionella aktörer tvättar filmerna ordentligt för att ge bättre förutsättningar. Dessutom kan filmen ha olika typer av repor som påverkar resultatet och kan ge ljusbrytningeffekter med svarta ränder (skuggor). Professionella aktörer har en fungerande tilläggstjänst för att överföra filmen i vätska som fyller ut reporna och kan dölja och minimera repor som sitter på filmens baksida. Vätskan kan även få färgerna att se bättre ut, jämför när en nedmattad billack får vatten på sig.
  • Kamerans skick och förvaring. Givetvis är resultatet beroende av förutsättningarna från filmandet. Att skärpan var inställd på kameran, att objektivlocket inte var på, att linserna i kameran inte var för smutsiga eller hade ett irriterande fladdrande hårstrå framför sig, att ljusförhållandena var ok m.m. Vissa filmer kom tillbaka från framkallningen med ett överraskande resultat där alla färger var röda eller överdrivna åt något håll. Ibland hade kameran legat för länge i solen, i en stekhet bil eller filmen förvarats för varmt på annat sätt. Vissa tillverkares filmer var även kända för att ge överdrivna färger åt något håll.

Det finns alltså många faktorer som kan påverka det färdiga resultatet och man bör lägga på minnet att en professionell aktör kan ge filmerna ett bättre upplevt resultat efter digitaliseringen än innan och man kan även fortsatt behandla filmerna genom redigering. Att det upplevda resultatet blir bättre beror på rengöringen, färgkompenseringen och inte minst kvaliteten hos den projektor + filmduk man använder för att spela upp filmen med. När filmen scannas med HD-upplösning plockar man ut den maximala kvalitet som de små filmrutorna kan ge och man kan dessutom spara ner enskilda filmrutor som digitala bilder och skriva ut pappersbilder. Med andra ord bilder som man aldrig har haft, kanske från ett tillfälle när det inte fotograferades för att den hängivna fotografen istället filmade!

Vad kostar det att överföra film till digitalt format? Tänk på att en ny soffa eller TV är förbrukad om några år men både nuvarande och kommande generationer kommer att kunna glädjas åt att titta på gamla filmer och bilder. För oss är det viktigt att du och din familj, dina släktingar och efterlevande kan få ta del av filmerna innan de förstörs och att det sker med en positiv upplevelse avseende överföringen. Därför anlitar vi de som vi genom vår erfarenhet och dokumenterade referenser tycker är bäst på marknaden. Lämna in filmerna till vår butik så räknar vi igenom och skickar dig en uppgift på det maximala priset utan dolda kostnader som du sedan tar ställning till. Har du svårt att komma till Lindome eller butiken, skicka ett mejl till info@restored.se och beskriv vad du har så kan vi lösa det på annat sätt! Välkommen!!!