ANVÄNDARVILLKOR

Utgåva: 2015-10-02/1.1

Allmänt

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) beskriver de villkor som gäller mellan dig som användare (nedan ”Användaren” eller ”du, dig, din och ditt”) och StoneFree ITS med affärsområdet RE*STORED som produkt- och tjänsteleverantör (nedan ”Leverantören” eller ”vi, oss, vår och vårt”) rörande köp via Leverantörens hemsida eller butik. Användarvillkoren gäller tills vidare och Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren. Eventuella ändringar i villkoren meddelas per mejl till den mejladress du har angett när du har registrerat ditt konto. Ändringarna träder i kraft nästkommande månadsskifte efter den månad ett sådant meddelande har lämnats. De vid var tid gällande Användarvillkoren finns publicerade på https://restored.se/anvandarvillkor/.

Åldersgräns

För att utföra en betalning hos Leverantören måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans samtycke.

Köp i Sverige

Vissa produkter och tjänster levereras enbart i Sverige. Det kan bero på immateriella rättigheter, exportrestriktioner eller att fraktlösningen blir för komplicerad eller kostsam. Att kringgå dessa regler kan utgöra lagbrott och ett brott mot dessa Användarvillkor och användaren ansvarar för krav från rättighetshavare till följd av sådant kringgående.

Registrering

Visst utbud på RE*STORED:s hemsida, exempelvis webshop och auktioner är endast tillgängligt mot registrering. För att kunna ta del av sådant utbud måste du registrera dig och skapa ett användarnamn och lösenord. Användaren är skyldig att vid registrering lämna korrekta uppgifter om sig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar Användaren att uppgifterna är korrekta.
Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och Användaren ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig får del av dem. Användaren är betalningsskyldig för eventuella missbruk som kan ske med användande av Användarens inloggningsuppgifter. Användaren ska även hålla Leverantören skadeslös om någon annan använder Användarens inloggningsuppgifter. Missbruk beivras.

Betalning

Betalning kan ske antingen med bank-/betalkort eller PayPal och ska vara betalda med hela beloppet synligt på Leverantörens konto innan varorna skickas eller avhämtas och inom fem (5) arbetsdagar efter auktionens/köpets genomförande. Vid avhämtande kan betalning även ske med bank-/betalkort eller Swish då vi av säkerhetsskäl undviker kontanthantering. Priset som anges på hemsidan inkluderar Moms om inte annat anges. Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard och hanteringen av betal-/betalkort sker via iZettle och PayPal.

PayPal

Du kan välja att finansiera din betalning från ditt PayPal-saldo eller via ett betal- eller kreditkort kopplat till ditt PayPal-konto. För mer information gå till www.paypal.se

Personuppgifter

När Användaren registrerar sig lämnar denne vissa personuppgifter till Leverantören. Leverantören sparar följande uppgifter från registreringen (även vid anslutning via Facebook): namn, födelsedatum, kön, postnummer, mejladress, Facebook ID och s.k. ”access token”.

Vid användning av tjänsten kommer Leverantören dessutom automatiskt spara följande uppgifter om Användaren: uppgifter om antal beställningar, antal överföringar per beställning och IP-adress och tidpunkt för beställningen.

Leverantören sparar och behandlar sparade uppgifter för att motverka bedrägeri och annan brottslighet.

Leverantören kommer att överföra sparade uppgifter till Polisen och andra som kan komma att konsulteras till följd av brottslig verksamhet. Leverantören kommer inte att sprida uppgifterna till tredje man.

Leverantören får inte del av bankkortsnummer eller övriga uppgifter som lämnas i samband med betalning. Sådana uppgifter lämnas endast av Användaren till PayPal och/eller iZettle.

I och med att Användaren accepterar dessa Användarvillkor samtycker Användaren till att Leverantören sparar och behandlar uppgifterna på det sätt som framgår av dessa villkor.

Användaren kan genom skriftlig begäran till Leverantören begära rättning av personuppgifter. Användare har också rätt att en gång per år skriftligen begära och få ut information om Leverantörens behandling av Användarens personuppgifter. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till att Leverantören använder användarens uppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta Leverantören via mejl.

Reklamationer

Nya varor säljs med den reklamationsrätt som följer av svensk lag. För begagnade varor gäller följande: Varor som säljs i befintligt skick har 30 dagars garanti mot funktionshindrande fel räknat från mottagandet av varan. Syftet är att Användaren under dessa 30 dagar ska hinna prova varan och finna eventuella felaktigheter. För begagnade varor som är genomgångna och servade av RE*STORED lämnas 90 dagars garanti mot funktionshindrande fel.

Ångerrätt

Distansavtalslagen ger konsumenter (ej företag) 14 dagars ångerrätt vid distansköp. Ångrar du som konsument ditt köp och detta inte har skett på plats i vår butik har du alltså rätt att inom 14 dagar returnera varan till Leverantören. Varan ska vara oanvänd, oförändrad och i originalförpackning om sådan medföljde vid leveransen, samt väl emballerad och returfrakten bekostar du. Ångerrätten kan utövas mot StoneFree ITS / RE*STORED, Org.Nr. 640318-6270, Lindåsvägen 29, 437 31 Lindome. Kontakta oss så skickar vi en retursedel som fästs på paketet. Paketet kan sedan lämnas in till fraktombud för det företag vi anlitar, vanligtvis Postnord, DHL, Schenker eller Bussgods. Returfrakten följer fraktbolagets prislista och faktureras i efterhand.

Varans pris återbetalas så snart vi mottagit varan och förvissat oss om att den returnerats i oförändrat skick, observera att även originalförpackningen ska vara i oförändrat skick. Meddela oss att du returnerat varan och hur du vill ha pengarna utbetalda. Vill du ha en ny vara i utbyte så skickar vi denna utan att du behöver betala ny frakt. Vid retur av varor som inte längre är i nyskick förbehåller vi oss rätten till motsvarande avdrag.

Varor specialbeställda till kund, t.ex. utskrifter, omfattas ej av ångerrätten.

Immateriella rättigheter

Användaren kan få tillgång till som skyddas av svensk och/eller internationell upphovsrättslagstiftning, t.ex. fotografier, logotyper eller annat. Användaren har endast rätt att använda sådant skyddat material i enlighet med villkor utfärdade av upphovsrättsinnehavaren och ansvarar för att varken Användaren själv eller annan nyttjar eller förfogar över materialet i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa Användarvillkor. Detta innebär bland annat att Användaren inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, låta annan använda Användarens inloggningsuppgifter, försöka kringgå kopieringsskydd, göra materialet tillgängligt offentligt eller använda materialet i kommersiellt syfte om så inte har avtalats med upphovsrättsinnehavaren.
Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses vara ett väsentligt brott mot Användarvillkoren som kan medföra ansvar för Användaren i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Användarens ansvar”.

Cookies

Leverantören använder s.k. ”cookies”. Cookies är en informationsfil som skickas från en webbplats till din dator, där den lagras. Den innehåller information som webbplatsen vill att du presenterar varje gång du hämtar information från denna webbplats. I de flesta fall innehåller dessa cookies inställningar som du gjort på webbplatsen, information om att du är inloggad m.m. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Google Analytics, VideoPlaza, PollDaddy, Adobe och Comscore är leverantörer vars tjänster vi använder för att samla statistik om Leverantören och dessa leverantörer använder cookies.Leverantören använder även cookies om du utnyttjar en särskild tjänst som kräver inloggning.

Du har möjlighet att förhindra Leverantören att lagra cookies på din dator. Alla webbläsare är olika och har olika inställningar, men alla har möjligheten att hindra webbplatser från att föra över cookies till din dator. Notera att cookies behövs för att du ska kunna använda tjänster hos Leverantören som kräver inloggning, såsom webbutiken. Vänligen notera också att vissa funktioner hos Leverantören kan sluta fungera som tänkt om du stänger av cookies.

Leverantörens ansvar för fel

För att kunna ta del av Leverantörens hemsida och webshop krävs att du har en datorutrustning och bredbandsuppkoppling av viss kapacitet enligt våra Systemkrav.

Leverantören ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Användaren eller av fel eller brister i Användarens utrustning eller i annan teknisk utrustning som inte tillhör Leverantören.

Tjänsterna hos Leverantören är tillgängliga i befintligt skick, vilket bland annat innebär att Leverantören äger rätt att när som helst ta bort och lägga till funktioner och utbud.

Leverantörens ansvar för fel begränsar sig till vad som anges ovan. Därutöver bär Leverantören inget ansvar för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av fel eller brister i tjänsten. Detta innebär bland annat att Leverantören inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data.

Användarens ansvar

Användaren får inte försöka kringgå Leverantörens, eller någon av Leverantörens samarbetspartners, säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares inloggningsuppgifter eller genom att försöka testa Leverantörens, eller någon av Leverantörens samarbetspartners, säkerhet. Användaren får inte heller använda något som skulle kunna skada, överbelasta eller försämra webbplatsen eller inkräkta på andra användares användning av Leverantörens system.

Vid överträdelser av Användarvillkoren har Kanal 9 rätt att neka Användaren tillgång tillKanal 9 Play. Därutöver ska Användaren ersätta Kanal 9 all den skada som Kanal 9drabbats av till följd av överträdelsen, inklusive eventuella krav från tredje man.

Tvistelösning och tillämplig lag

Om olika uppfattningar om ansvaret vid en reklamation föreligger och vi inte hittar en för bägge parter acceptabel lösning rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en opartisk bedömning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.

Tvist enligt dessa Användarvillkor ska avgöras enligt svensk lag.